Misyon

Hasta haklarını gözetmek, sürekli ve nitelikli iletişim, eksiksiz ve sağlıklı bilgilendirme, kolay ulaşılabilirlik, mahremiyete saygı, kalitenin sürekliliği ve devamının sağlanmasıdır.

Vizyon

Tanı ve tedavide güven ve sürekliliğin sağlanması için , teknolojik gelişmelerin takibi ve doğru uygulanması. Bunu sağlarken konusunda uzman doktor ve sağlık personeli çalışmak, güler yüzlü kaliteli ve etkin hizmet vermektir.

Türkiye'nin İlk Nükleer Tıp Merkezi

İZMİR NÜKLEER TIP LAB.1976 yılında Prof.Dr.Nail Tartaroğlu ve Prof Dr. Taylan KABALAK tarafından kuruldu. Nükleer Tıp alanında İzmir de ilk özel işletme özelliğini taşıyan kurum 1995 Yılından sonra yeni vizyonu ile hizmet kalitesini artırmıştır.Halen onursal başkanlığını Prof Dr. Taylan Kabalak’ın yaptığı İzmir Nükleer Tıp Lab. ilk ve öncü olma özelliğini , yaptığı yatırım ve yeniliklerle sürdürüyor.

Hakkımızda

Hakkımızda

1976 yılında Dr Taylan Kabalak ve Dr Nail Tartaroğlu ismiyle hizmete başlayan ve 1988 yılında İzmir Nükleer Tıp Laboratuvarı Teşhis Tedavi Merkezleri Ve İşletmeleri A.Ş. adı altında kurumsallaşıp tüzel kişiliğe dönüşen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 3153 sayılı Kanuna istinaden Nükleer Tıp Müessesesi ruhsat sahibi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Taylan Kabalak adına 01.12.1988 tarihli Röntgen, Radyum ve Fizyoterapi Müesseseleri Ruhsatnamesi ile faaliyetine tüzel kişilik bünyesinde İzmir Nükleer Tıp Merkezi ticari ismiyle devam etmiş, o günden bu yana mevzuat/mevzuatlara uygun bir şekilde tıbbi faaliyetlerini   sürdürmektedir.

TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından B.10.0.THG.0.79.00.03-010.07/6815 sayılı ’’Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Uygulamaları’’ konulu 11.02.2011 tarihli yayınlanmış Bakanlık Genelgesi’ nde;

-6/1/2011-27807 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ATT Yönetmelik Maddelerinde Değişiklik Yapan Yönetmelik’ in yayınlanması ile; 3153 Sayılı ve 992 Sayılı Kanunlar kapsamında Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış ve faaliyette olan mevcut müessese, laboratuar vs……gibi kuruluşların ruhsatlandırma ve faaliyetlerine ilişkin esaslar ile idarece yapılacak iş ve işlemler; 15.02.2008 tarih ve 26788 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’’ kapsamına alınmış, bu kapsamda mevcut müessese, laboratuar vs. gibi kuruluşların yeniden ruhsatlandırılması amaçlanmıştır-.

Bu amaçla Bakanlık Genelgesi’nin 6. Maddesinde;

“ 06.01.2011 tarihinden önce müstakil olarak açılmış olan laboratuvar ve müesseselerin en geç iki ay içerisinde bu Yönetmeliğe göre kuruluş ruhsatı ve mesul müdür belgesi almak için Müdürlük aracılığıyla Bakanlığa müracaat etmeleri öngörülmüştür. Sağlık kuruluşu mesul müdürü Yönetmelikte tanımlandığı şekliyle başka bir kurum/kuruluşta görev yapamaz. Buna göre Müessese ve Labotaruarlar ile ilgili Ek-2’de yer alan belgeler ile Müdürlüğe başvuruda bulunmaları hususunda ilgili kuruluşlara tebligatta bulunulması, başvuruda bulunmayanların ise Yönetmelik hükmü gereği faaliyetinin Valilikçe durdurulması gerekmektedir ” hükmü kapsamında;

Şirketimiz, mevcut olan nükleer tıp ruhsat belgesi’ni İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile TC Sağlık Bakanlığına iade ederek EK-2 ‘’Müessese/ Laboratuar Kuruluş Ruhsatı Başvurusunda İstenecek Belgeler’’ listesi ile birlikte yeniden ruhsat başvurusunda bulunmuştur.

01.12.1988 ile 23.12.2013 tarihleri arasında 3153 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlık Bakanlığı Nizannameleri eşliğinde ruhsatlandırılmış olan nükleer tıp müessesemiz, yapılan yeni başvuru sonrasında 6815 sayılı 11.02.2011 tarihli Bakanlık Genelgesine ve 06.01.2011 tarihli 27807 sayılı ATT Yönetmeliğine göre ilgili Kanun kapsamında mevzuatlara uygun olarak 4.1-C maddesine göre işleten adına düzenlenmiş olan 23.12.2013 tarihli 525655 nolu yeni Nükleer Tıp Müessese Ruhsatnamesi ve Mesul Müdürlük Belgesi ile faaliyetine devam etmiş halen de 21.12.2018 tarihli 525655 nolu Müessese Ruhsatı Ve Mesul Müdürlük Belgesi ile tıbbi faaliyetine aynen devam etmektedir.

1988 yılından beridir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren izmir nükleer tıp merkezimizin ruhsat sahipliğini üstlenen ve tıbbi faaliyetini yürüten hekimlerimiz sırasıyla; Prof. Dr. Taylan Kabalak, Dr. Hayati Akın, Dr Günal Erenel, Dr Özgür Arkun isimli nükleer tıp uzmanlığına sahip uzman  tabib’ lerden oluşmuştur. Halen de Dr Özgür Arkun ruhsat sahipliğinde ve mesul müdürlüğünde tıbbi faaliyetine aynen devam etmektedir.